Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ (1/2)

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

Сүхбаатар сум                                                                                                           Хүснэгт № 1

 

Төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 2021 оны 2 дугаар улирлын шийдвэрлэлтийн байдал

2021.09.24

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэр

лэсэн

Хугацаа болоогүй

 

Шийдвэр

лэлтийн хувь

1

ЗДТГазар

 

       5

 

4

 

1

 

 

  

 

 

2

ЕБСургууль

-

 

-

 

 

 

 

3

Цэцэрлэг

-

-

 

 

 

 

4

Эрүүл мэндийн төв

 

-

 

 

 

 

5

Соёлын төв

-

-

 

 

 

 

             

                                                                                                                                        Хүснэгт №2

               Төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн

өргөдөл гомдол, санал хүсэлт /хэлбэрээр/                                                                                                                  

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо

                                       үүнээс

 

 

  бичгээр

 

11-11

төвөөр

 

   Цахим хэлбэрээр

 

Утсаар хандсан

 

Биечлэн уулзсан

 

бусад

1

ЗДТГазар

5

5

 

 

 

 

 

2

ЕБСургууль

 

 

 

 

 

 

 

3

Цэцэрлэг

-

-

 

 

 

 

 

4

Эрүүл мэндийн төв

 

 

 

 

 

 

 

5

Соёлын төв

-

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                          Хүснэгт №3

Төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн

өргөдөл гомдол, санал хүсэлт                                                                  

Байгууллагын нэр

Зонхилж буй асуудал / тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

ЗДТГазар

 

 

2

ЕБСургууль

-

 

3

Цэцэрлэг

-

 

4

Эрүүл мэндийн төв

 

 

5

Соёлын төв

-

 

 

ШИЙДВЭРЛЭЛТ: Тамхины зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн хувьд сургууль, цэцэрлэгээс  400 м байрладаг тул хуулийн дагуу зөвшөөрөл олгоогүй. Хариуг эзэнд нь утсаар мэдэгсэн

Ажилд орох 1 өргөдлийн хувьд сонгон шалгаруулалт явагдаж өөр иргэн ажилд орсон тул хариуг утсаар мэдэгдсэн. Хадлангийн газар хүссэн 1 өргөдлийн хувьд хадлан хадах зөвшөөрөл олгоогүй. Өвөлжөө хаваржааны газраа өмчлөх хүсэлт гаргасан 1 өргөдлийн хувьд зохих газарт нь өргөдлийг шилжүүлсэн.  

Худаг гаргуулах тухай өргөдлийн хувьд хөрөнгийн эх үүсвэр байхгүй хүлээгдэж байгаа.

 

 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ЗДТГ-ЫН АРХИВ, БИЧИГ ХЭРЭГ                 М.ДУЛАМСҮРЭН 

 

 МЭДЭЭГ ХЯНАСАН:             ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН                                                    .                                                            ДАРГА                Ц.СҮХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүхбаатар сум                                                                                                           Хүснэгт № 1

 

Төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн

өргөдөл гомдлын 2021 оны 1 дүгээр улирлын шийдвэрлэлтийн байдал

                                                                                                                                                2021.03.23

 

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэр

лэсэн

Хугацаа болоогүй

 

Шийдвэр

лэлтийн хувь

1

ЗДТГазар

 

2

1

 

 

1

 

 

2

ЕБСургууль

-

 

-

 

 

 

 

3

Цэцэрлэг

-

-

 

 

 

 

4

Эрүүл мэндийн төв

 

-

 

 

 

 

5

Соёлын төв

-

-

 

 

 

 

             

                                                                                                                             Хүснэгт №2

               Төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн

өргөдөл гомдол, санал хүсэлт /хэлбэрээр/                                                                                                                   

 

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо

                                       үүнээс

 

 

  бичгээр

 

11-11

төвөөр

 

   Цахим хэлбэрээр

 

Утсаар хандсан

 

Биечлэн уулзсан

 

бусад

1

ЗДТГазар

1

1

 

 

 

 

 

2

ЕБСургууль

 

 

 

 

 

 

 

3

Цэцэрлэг

-

-

 

 

 

 

 

4

Эрүүл мэндийн төв

 

 

 

 

 

 

 

5

Соёлын төв

-

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                            Хүснэгт №3

Төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн

өргөдөл гомдол, санал хүсэлт                                                                   

Байгууллагын нэр

Зонхилж буй асуудал / тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1

ЗДТГазар

 

 

2

ЕБСургууль

-

 

3

Цэцэрлэг

-

 

4

Эрүүл мэндийн төв

 

 

5

Соёлын төв

-

 

 

ШИЙДВЭРЛЭЛТ: Ажлаас чөлөөлж өгөх 5 өргөдлийг хүлээн авч хугацаанд нь шийдвэрлэсэн, тамхины зөвшөөрөл хүссэн 1 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн, газар хүссэн өргөдлийг газрын даамалд шилжүүлж шийдвэрлүүлсэн, эмчилгээний зардалд хүссэн өргөдөлд 2 сая төгрөг шийдвэрлэсэн, 00-ын нүхний асуудал шийдвэж өгөх тухай өргөдлийн хариуг албан тоотоор хүргүүлсэн, сургалтын төлбөр хүссэн 8 өргөдлийн хувьд 5 оюутны нийт 10526898 төгрөгийн шийдвэрлэсэн, сургалтын төлбөр хүссэн 1 оюутны материалыг уул уурхайн компани руу хүргүүлсэн, бэлчээрийн талаарх асуудлын хувьд холбогдох иргэдтэй уулзаж шийдсэн, сургалтын төлбөр хүссэн-2, гэр хүссэн-2 өргөдлийн хувьд хөрөнгийн эх үүсвэр байхгүй хүлээгдэж байгаа.

 

 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ЗДТГ-ЫН АРХИВ, БИЧИГ ХЭРЭГ                 М.ДУЛАМСҮРЭН 

 

 МЭДЭЭГ ХЯНАСАН:             ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН                                                    .                                                            ДАРГА                Ц.СҮХБОЛД