Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Мэдээ мэдээлэл (14/18)

Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар  сумын Хөдөлмөр эрхлэлт,

халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд

  өргөдөл гаргах нь;

 

                                                                                                             20..... он.....сар.....өдөр                                                                                                                               

Тус сумын .....-р багийн иргэн............................... овогтой ..............................нь ....-р байрны ..... тоотод оршин суудаг.

Ам бүл......   боловсрол...............................

20..... оны ..... сарын ..... –ны өдөр жирэмсний  5  сартай болсон тул  “Нийгмийн халамжийн тухай”  хуулийн дагуу сар бүр олгох 40000 төгрөгийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийг олгож өгнө үү?

 

 

Регистрийн дугаа0

+р ...........................

                                                       Өргөдөл гаргасан:

                                                            ........................... овогтой ..........................

                                                             Холбоо барих утас ...................................

 

Хавсаргах материал:

 

 1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 2. 2 % цээж зураг
 3. Өрхийн эмнэлэгийн хяналтанд орсон бичиг
 4. Багийн засаг даргын оршин суугчийн тодорхойлолт

 

Жич:

Та амаржсаны дараа хүүхэд эрүүл бойжиж байгаа гэсэн тодорхойлолт, хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбарыг Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд бүрдүүлж өгснөөр сүүлийн 7 сарын тэтгэмж авах эрх үүснэ гэдгийг анхаарна уу?

 

Хөдөлмөр,халамжийн үйлчилгээний газарт

өргөдөл гаргах учир нь:

 

20.… оны….. сарын….. өдөр                                                                

 

         Тус сумын …-р багийн иргэн………………………….овогтой…………………….нь     

   хаяг: .................................................................................................................................

/хаягийг тодорхой бичих/

Ам бүл: ……

Боловсрол:……………………..

Регистрийн дугаар:……………….

         Миний эцэг /эх/  ….. оны…..   сарын ….. өдөр нас барсан. Миний эх .......................... нь .......оны .......сарын .......өдөр нас барж бүтэн өнчин болсон. Иймд “ Нийгмийн халамжийн тухай хууль”-ийн дагуу амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжинд хамруулж өгнө үү.

 

                                    Өргөдөл гаргасан :

…………………..овогтой……………………

                                 

                                                                          Утас:…………………..

Хавсаргасан баримт

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

2

Багийн засаг даргын тодорхойлолт

 

3

2% цээж зураг

 

4

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

5

Эцэг эхийн нас барсны гэрчилгээ эх хувь эсвэл иргэний бүртгэлийн лавлагаа

 

6

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

7

Гэрлэлтийн баталгаа эх хувь эсвэл иргэний бүртгэлийн лавлагаа

 

 

 

 

 

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт

өргөдөл гаргах учир нь:

 

20….. оны….. сарын…... өдөр                                                                

 

           Тус сумын …-р багийн иргэн…………………….овогтой…………...………….нь  

   хаяг: .................................................................................................................................

/хаягийг тодорхой бичих/

Ам бүл: ……

Боловсрол:……………………..

Регистрийн дугаар:………………..

……………………………………………………өвчний учир хөдөлмөрийн чадвараа ……….хувиар алдсан. Улсад ажилласан жил хүрэхгүй улмаас нийгмийн даатгалаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тул “ Нийгмийн халамжийн тухай хууль”-ийн дагуу тэтгэвэрт хамруулж өгнө үү?

 Өргөдөл гаргасан :…………………..овогтой……………………

                                                                          Утас:…………………..

Хавсаргасан баримт

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

2

Багийн засаг даргын тодорхойлолт

 

3

2% цээж зураг

 

4

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

5

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тодорхойлолт

 

6

Хөдөлмөр чадвар алдалт тогтоосон акт эх хувиар

 

 

 

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр халамжийн

үйлчилгээний газарт өргөдөл

гаргах учир нь:

 

20.… оны….. сарын….. өдөр                                                                

 

         Тус сумын …-р багийн иргэн………………………….овогтой…………………….нь     

   хаяг: .................................................................................................................................

/хаягийг тодорхой бичих/

Ам бүл: ……

Боловсрол:……………………..

Регистрийн дугаар:……………….

         Миний эцэг /эх/  ….. оны…..   сарын ….. өдөр нас барсан. Эх  /эцэг/  маань ажил  хөдөлмөр эрхлэж байгаагүй учраас нийгмийн даатгалаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тул “ Нийгмийн халамжийн тухай хууль”-ийн дагуу тэтгэвэрт хамруулж өгнө үү?

                                                                           Өргөдөл гаргасан :

…………………..овогтой……………………

                                  Асран хамгаалагч:

................................овогтой..........................

                                                                          Утас:…………………..

Хавсаргасан баримт

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

2

Багийн засаг даргын тодорхойлолт

 

3

2% цээж зураг

 

4

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тодорхойлолт

 

5

18 хүртэлх насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ /иргэний үнэмлэх хуулбар/

 

6

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

7

Гэрлэлтийн баталгаа эх хувиар

 

8

Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх хуулбар

 

9

Нас барсны гэрчилгээ эх хувь

 

 

 

Мөнххаан сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлд

өргөдөл гаргах учир нь:

20..… оны..… сарын….. өдөр                                                                

 

            Тус сумын …-р багийн иргэн…………………….овогтой………………..…….нь     

   хаяг: .................................................................................................................................

/хаягийг тодорхой бичих/

Ам бүл: ……

Боловсрол:…………………….. 

Регистрийн дугаар:……………….

 

            ………………………..сумын…….багийн иргэн………………….. овогтой…………… ….нь……………………………………………………өвчний учир байнгын хэвтэрт  байдаг. Түүний ………………………/юу нь болох бичих/ би асран хамгаалдаг иймд  “Нийгмийн халамжийн тухай” хуулийн дагуу  нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжинд хамруулж өгнө үү?

 

  Өргөдөл гаргасан:…………………..овогтой……………………

                                                                          Утас:…………………..

Хавсаргах материал

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

2

Асрагчийн иргэний үнэмлэх хуулбар

 

3

Асруулагчийн иргэний үнэмлэх хуулбар

 

4

Асаргаа шаардлагатай комиссын шийдвэр

 

5

Асрагч, асруулагчийн 2% цээж зураг

 

6

Багийн засаг даргын тодорхойлолт

 

7

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

8

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бол хөдөлмөрийн чадвар алдалтын акт хуулбар/70%-аас дээш байх/

 

 

 

 

Мөнххаан сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлд

өргөдөл гаргах учир нь:

 

20..… оны….. сарын….. өдөр                                                                

 

         Тус сумын …-р багийн иргэн………………………….овогтой…………………….нь  

      хаяг: .................................................................................................................................

/хаягийг тодорхой бичих/

 Ам бүл: ……

Боловсрол:……………………..

Регистрийн дугаар:……………….

 ………………………..сумын………. багийн иргэн…………………..овогтой…………… ….нь өөрийн гэсэн тэжээн тэтгэх үр хүүхэд, төрөл садангийн хүнгүй ганц бие ахмад настан, /хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн/. Манай ам бүлд бидэнтэй хамт амьдардаг. Иймд “Нийгмийн халамжийн тухай” хуулийн дагуу нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжинд хамруулж өгнө үү?

 

 Өргөдөл гаргасан :

…………………..овогтой……………………

                                                                          Утас:…………………..

Хавсаргах материал

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

 

2

Асрагчийн иргэний үнэмлэх хуулбар

 

 

3

Асруулагчийн иргэний үнэмлэх хуулбар

 

 

4

Асрагч, асруулагчийн 2% цээж зураг

 

 

5

Багийн засаг даргын тодорхойлолт

 

 

6

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мөнххаан сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлд

өргөдөл гаргах учир нь:

 

20..… оны..… сарын..… өдөр                                                                 Асаргааны тэтгэмж                  

                                                                                                                    хүсэх тухай

 

         Тус сумын …-р багийн иргэн………………………….овогтой…………………….нь     

   хаяг: .................................................................................................................................

/хаягийг тодорхой бичих/

Ам бүл: ……

Боловсрол:……………………..

Регистрийн дугаар:……………….

 ………………..сумын ….. багийн иргэн………..…...……..овогтой……............…….-ийн   төрсөн эх/эцэг/………..…………………………………………../шалтгаанаа бичих/.

         Манай ам бүлд бидэнтэй хамт амьдардаг. Иймд “Нийгмийн халамжийн тухай” хуулийн дагуу нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжинд хамруулж өгнө үү?

 Өргөдөл гаргасан :

…………………..овогтой……………………

                                                                          Утас:…………………..

Хавсаргах материал

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

2

Асран хамгаалагч харгалдан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх хуулбар

 

3

Асруулагчийн иргэний үнэмлэх хуулбар/ төрсний гэрчилгээ хуулбар/

 

4

Үрчлэн авсан эсхүл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоогдсон тухай сум, дүүргийн Засаг  даргын захирамж, тэдгээрийн хуулбар

 

5

Эцэг/эх/ нас барсны гэрчилгээ хуулбар

 

6

Багийн засаг даргын тодорхойлолт

 

7

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

8

2 % цээж  зураг

 

............................сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлд

өргөдөл гаргах учир нь:

 

20..… оны..… сарын…... өдөр                                                       Асаргааны тэтгэмж                  

                                                                                                              хүсэх тухай

         Тус сумын …-р багийн иргэн………………………….овогтой…………………….нь     

   хаяг: .................................................................................................................................

/хаягийг тодорхой бичих/

Ам бүл: ……

Боловсрол:……………………..

Регистрийн дугаар:……………….

 ………………..сумын …. багийн иргэн………………..овогтой………….-ийн   төрсөн эх/эцэг/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………../шалтгаанаа бичих/.  Энэ хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлийн улмаас сэтгэл санааны хүнд нөхцөлд байдаг. Иймд гэртээ авч асрамжлах хүсэлттэй байгаа тул  “Нийгмийн халамжийн тухай” хуулийн дагуу  нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжинд хамруулж өгнө үү?

Өргөдөл гаргасан :

…………………..овогтой……………………

                                                                          Утас:…………………..

Хавсаргах материал

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

2

Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх хуулбар

 

3

Асруулагчийн иргэний үнэмлэх хуулбар/ төрсний гэрчилгээ хуулбар/

 

4

2 % цээж зураг

 

5

Эцэг эх нь иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон, эрх зүйн чадамжаа хязгаарлуулсан, эцэг/эх/ байх эрхээ хязгаарлуулсан, хасуулсан, хорих газар ял эдэлж байгаа бол шүүхийн шийдвэр

 

6

Эцэг эх нь удаан хугацаагаар /3 сараас дээш/ хугацаагаар эмнэлэгт эмчлүүлж байгаа бол эмнэлгийн ерөнхий эмчийн тодорхойлолт

 

7

Эцэг эх хүүхдээ биечлэн тэжээн тэтгэх, асран халамжлах бололцоогүй, эсхүл тэжээн тэтгэхээс зайлсхийсэн хүний хүүхэд бол  энэ тухай сум, хорооны  Засаг дарга тодорхойлно.

 

8

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

9

Хүчирхийллийн улмаас  хамгаалалт шаардлагатай болсон  бол энэ тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт

 

 

 

............................сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлд

өргөдөл гаргах учир нь:

20..… оны….. сарын….. өдөр                                                     Амьжиргааг дэмжих

                                                                                              мөнгөн тэтгэмж хүсэх тухай

 

         Тус сумын …-р багийн иргэн……………………….овогтой……………………….нь     

   хаяг: .................................................................................................................................

/хаягийг тодорхой бичих/

Ам бүл: ……

Боловсрол:……………………..

Регистрийн дугаар:……………….

…… оны……сарын …. өдөр…. гэнэтийн аюул осол, урьдчилан төсөөлөх боломжгүй бусад шалтгаанаар /гал түймэр, аянга цахилгаан, салхи шуурга,........................ улмаас гэр оронгүй болсон. /гэр орон нь амьдрах боломжгүй нь тогтоогдсон/гэрт байсан…………………………………………………………эд хогшил болон………………………………………………………………….бичиг баримт үгүй болсон. Иймд “ Нийгмийн халамжийн тухай хууль”-ийн дагуу амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжинд хамруулж өгнө үү?

Өргөдөл гаргасан :

…………………..овогтой……………………

                                                                          Утас:…………………..

Хавсаргах материал

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

2

Өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ хуулбар

 

3

Гэнэтийн аюул ослын улмаас гэр оронгүй болсныг тодорхойлсон мэргэжилийн байгууллагын дүгнэлт /онцгой байдлын хэлтэс, цаг уур/-ийн байгууллагын дүгнэлт

 

4

Харъяа эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

 

5

Асрагч, асруулагчийн 2% цээж зураг

 

6

Багийн засаг даргын тодорхойлолт

 

7

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

 

 

Мөнххаан сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлд

өргөдөл гаргах учир нь:

 

2016 оны….. сарын….. өдөр                                                     Амьжиргааг дэмжих

                                                                                              мөнгөн тэтгэмж хүсэх тухай

 

         Тус сумын …-р багийн иргэн……………………….овогтой……………………….нь     

   хаяг: .................................................................................................................................

/хаягийг тодорхой бичих  /

Ам бүл: ……

Боловсрол:……………………..

Регистрийн дугаар:……………….

…… оны……сарын …. өдөр….  хоёр ихэр хүү/ охин төрүүлж эсэн мэнд өсгөн бойжуулж байгаа тул  “ Нийгмийн халамжийн тухай хууль”-ийн дагуу амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжинд хамруулж өгнө үү?

 

 

Өргөдөл гаргасан :

…………………..овогтой……………………

                                                                          Утас:…………………..

 

Хавсаргах материал

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

2

Ихэр хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

 

3

Асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

4

Асран хамгаалагчийн 2% цээж зураг

 

5

Багийн засаг даргын тодорхойлолт

 

6

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр

 

7

Эсэн мэнд бойжиж байгаа эмчийн бичиг

 

 

 

 

 

 

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний

газарт  өргөдөл гаргах нь;

 

                                                                                                             20..... он.....сар.....өдөр                                                                                                                               

 

            Тус сумын .....-р багийн иргэн............................... овогтой ..............................             миний бие олон хүүхэд төрүүлж өсгөн "Алдарт эх"-ийн ..........-р одонгоор             шагнагдсан тул  "Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай"         хуулийн 4.2 дахь заалтыг үндэслэн журмын дагуу мөнгөн тусламжийг олгоно уу? 

 

 

                                                       Өргөдөл гаргасан:

 

                                                            ........................... овогтой ..........................

                                                           

Холбоо барих утас ...................................

 

 

 

 

Хавсаргах материал

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

2

Иргэний үнэлэхний  хуулбар, нотариатоор баталгаажуулах

 

3

Одонгийн  үнэмлэхний хуулбар, нотариотоор баталгаажуулах

 

4

Цээж зураг 2%

 

5

Багийн засаг даргын тодорхойлолт

 

 

 

 

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний

газарт  өргөдөл гаргах нь;

 

                                                                                                             20..... он.....сар.....өдөр                                                                                                                               

    Сүхбаатар  сумын   ........…-р багийн иргэн …….................……....…. овогтой    

   .................................................нь  хаяг: .......................................................................

                                              /хаягийг тодорхой бичих/

Ам бүл: ……

Боловсрол:……………………..

Регистрийн дугаар:……………….

......................................... аймаг, нийслэл-д ......................................... компанийн .............................................. шүдний эмнэлэгт ............................. тагнай ............ ширхэг шүд хийлгэсэн тул "Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай " хууль,  "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, тусламжид хамруулж өгнө үү?

                                                       Өргөдөл гаргасан:

 

                                                            ........................... овогтой ..........................

                                                           

Холбоо барих утас ...................................

 

Хавсаргах материал

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

2

Иргэний үнэлэхний  хуулбар

 

3

Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

 

4

Цээж зураг 1

 

5

Комиссын шийдвэр

 

6

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бол хөдөлмөрийн чадвар алдалтын акт хуулбар

 

 

 

Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Хөдөлмөр эрхлэлт,

халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд

  өргөдөл гаргах нь;

 

                                                                                                             20..... он.....сар.....өдөр                                                                                                                               

 

Тус сумын .....-р багийн иргэн............................... овогтой ..............................нь ам бүл  .......-л оршин суудаг.

Боловсрол...............................

20..... оны ..... сарын ..... –ны өдөр  хүү/охин төрүүлж одоо эсэн мэнд бойжиж байна. "Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай" хуулийн 5.1.2 дахь заалтын  дагуу сар бүр олгох 50,000 төгрөгийн тэтгэмжийг хууль журмын дагуу олгоно уу.

 

 

Регистрийн дугаар ...........................

                                                       Өргөдөл гаргасан:

                                                            .....,...................... овогтой ..........................

                                                             Холбоо барих утас ...................................

                                                                        Хаяг:..............................................................

Хавсаргах материал:

 

 1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 2. 1 % цээж зураг
 3. Хүүхэд эсэн мэнд бойжиж буй эмчийн тодорхойлолт
 4. Багийн засаг даргын оршин суугчийн тодорхойлолт
 1. Эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 2. Өргөдөл
 3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106.1-д заасны дагуу хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа бол чөлөө олгосон тухай ажил олгогчийн тушаал, хуулбарын хамт

 

 

 

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт

өргөдөл гаргах учир нь:

 

20….. оны….. сарын…... өдөр                                                                

 

           Тус сумын …-р багийн иргэн…………………….овогтой…………...………….нь  

   хаяг: .................................................................................................................................

/хаягийг тодорхой бичих/

Ам бүл: ……

Боловсрол:……………………..

Регистрийн дугаар:………………..

……………………………………………………өвчний учир хөдөлмөрийн чадвараа ……….хувиар алдсан. …… оны……сарын …. өдөрөөс …оны.......сарын.......өдөр хүртэл сунгалт хийгдсэн тул “ Нийгмийн халамжийн тухай хууль”-ийн дагуу тэтгэвэрийг сунгаж  өгнө үү?

 

 

 Өргөдөл гаргасан :…………………..овогтой……………………

                                                                          Утас:…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний

газарт  өргөдөл гаргах нь;

 

                                                                                                             20..... он.....сар.....өдөр                                                                                                                               

    Сүхбаатар  сумын   ........…-р багийн иргэн …….................……....…. овогтой    

   .................................................нь  хаяг: .......................................................................

                                              /хаягийг тодорхой бичих/

Ам бүл: ……

Боловсрол:……………………..

Регистрийн дугаар:……………….

......................................... аймаг, нийслэл-д ......................................... компанийн ..............................................  эмнэлэгт  ............  нүдны болор  хийлгэсэн тул "Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай " хууль,  "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, тусламжид хамруулж өгнө үү?

                                                       Өргөдөл гаргасан:

 

                                                            ........................... овогтой ..........................

                                                           

Холбоо барих утас ...................................

 

Хавсаргах материал

1

Өргөдөл /маягтын дагуу/

 

2

Иргэний үнэлэхний  хуулбар

 

3

Багийн Засаг даргын тодорхойлолт

 

4

Цээж зураг 2

 

5

Комиссын шийдвэр

 

6

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бол хөдөлмөрийн чадвар алдалтын акт хуулбар